BranShare begeleidt Staf Onderwijs -dagen Politieacademie

De staf onderwijs en afdeling examineren van de politieacademie draagt bij aan de bedoeling van de politieacademie zoals de politieacademie bijdraagt aan de bedoeling van de politie. Dit betekent dat alles wat de staf doet er uiteindelijk op gericht moet zijn om de inspirerende leeromgeving te creëren en het topinstituut te worden, waar de politieacademie voor staat. Daarbinnen heeft de staf onderwijs echter ook een soort eigen afgeleide bedoeling. Een eigen ankerpunt om datgene wat zij doet als een samenhangend geheel een logische plek in het geheel te geven. Een eigen referentiepunt – maar altijd dienstbaar aan het grotere geheel. Met de kaderleden vanuit de staf onderwijs en examineren zijn wij op zoek gegaan naar keuzes die gemaakt kunnen én moeten worden.

Wij zijn er ook weer: Het 15e Nationaal Kwaliteitscongres op 19 mei 2011

Al meerdere jaren zijn wij aanwezig op het Nationaal Kwaliteitscongres. Ook dit jaar zijn wij er weer bij.

Wouter Hart zal een workshop verzorgen waarbij hij het thema de Mythe van Beheersbaarheid verder uit zal diepen. Inschrijven op zijn workshop is al niet meer mogelijk. Er wordt nog gekeken of extra ruimte gecreëerd kan worden. In het najaar zal er in ieder geval een trainingsdag gaan komen die geheel aan dit thema is geweest; als het niet lukt tijdens het kwaliteitscongres, dan kan dat later dus ook nog.

BrainShare zal dit jaar samen met SqEME de beursvloer bemannen. Met SqEME kijken we ook al jaren naar wat je kunt doen en laten om slim te organiseren.

Meer doen met minder is het thema van het kwaliteitscongres. Kwaliteit is  in iedere organisatie een ‘issue’. Omdat het belangrijk is; omdat het niet altijd de aandacht krijgt die het verdient; omdat het integraal deel uitmaakt van al het doen en laten; omdat het geld kost; omdat het waarde oplevert. Juist in deze tijd is het interessant om te kijken naar wat je kunt zien als je kijkt door de bril van de kwaliteitsmanager! Geïnteresseerd? Kijk op de website van het Nationaal Kwaliteitscongres.

Verbetering samenwerking gemeente ‘s-Hertogenbosch & Waterschap Aa en Maas

Gemeente en Waterschap hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om een goede balans te vinden om de ruimte goed te benutten. Voor het water, de natuur, voor het wonen, het werken, etc.  Echter, naast het gezamenlijke aspect hebben gemeente en waterschap natuurlijk ook hun eigen verantwoordelijkheden.  Een goede samenwerking tussen organisaties en medewerkers is hierbij vanzelfsprekend erg belangrijk.  Het loont om te kijken naar wat hierbij goed gaat en beter kan. BrainShare gaat een bijdrage leveren aan het versterken van de samenwerking tussen het waterschap en de gemeente. Hiertoe zal een workshop georganiseerd gaan worden, waarbij in kaart gebracht zal worden op elke wijze de verschillende belangen bij elkaar gebracht kunnen worden.

Samenwerking Zin in Werk

Vanuit BrainShare zal Wouter Hart vanaf 1 april aanstaande, voor ca. 2 dagen per week een belangrijke rol gaan vervullen bij het geven van  invulling aan de bedoeling van Zin in Werk.  ZIN is een bijzondere organisatie, die is gelegen op een bijzondere plek en die voort komt uit bijzondere gedachten. Alleen al vanuit deze kaders ervaren wij de samenwerking die wij nu aangaan als heel bijzonder. Bij ZIN gaat het om zingeving; wat dat betekent voor jezelf en voor je omgeving. Bij Zin in Werk gaat het om wat je in- en met je werk kunt bereiken als zingeving een belangrijke drijfveer is.

De bijdrage vanuit BrainShare zal erop gericht zijn om op en om de ontmoetingsplaats van Zin in Werk de goede dingen verder tot ontwikkeling te laten komen.

Implementatie-strategie-kaart voor Rijkswaterstaat

Bij Rijkswaterstaat staat kwaliteit hoog in het vaandel. Het is belangrijk dat werken goed worden uitgevoerd en dat effeciënt en effectief wordt omgegaan met de middelen die worden besteed. Eén van de activiteiten waarin dit streven naar kwaliteit zichtbaar gemaakt wordt, is het programma Professionaliseren Werkwijze. Tijdens een drietal workshops heeft BrainShare richting gegeven aan de wijze waarop dit programma verankerd kan worden in de Rijkswaterstaat-organisatie en is gekeken naar de samenhang met andere lopende programma’s, die zich vooral richten op de primaire processen. Op basis van het concept van de strategiekaart is bij de afsluitende workshop een implementatiestrategie uitgewerkt.

Interessant hierbij is dat inzichtelijk is gemaakt op welke wijze de verschillende actoren in het proces op hun handelen gestuurd moeten worden, zodat belangrijke randvoorwaarden voor succes effectief worden ingevuld.