Ombudsman Rotterdam: “Dikke voldoende voor uitvoering Schulddienstverlening!”

Op het moment dat BrainShare werd gevraagd om de Kredietbank Rotterdam (KBR) te ondersteunen bij de (her)inrichting van de werkprocessen, lag er een rapport van de ombudsman, waarin nadrukkelijk werd aangetoond dat de KBR het werk onvoldoende voor elkaar had. Nu, ruim twee jaar later, heeft de Ombudsman opnieuw naar de KBR gekeken. De ombudsman stelt vast dat de KBR in staat is gebleken een volwaardige omslag te hebben kunnen maken. Vanuit BrainShare hebben wij dit gehele proces gefaciliteerd. Gepaste trots dus op het bereikte resultaat!

Arthur Duijzers verkrijgt SqEME-kwalificatie

Arthur Duijzers is sinds 2010 adviseur bij BrainShare. Al direct bij zijn eerste project werd hij geboeid door de snelheid waarmee effect kon worden bereikt door het toepassen van SqEME. Als vanzelfsprekend is Arthur bij zijn volgende projecten steeds meer van SqEME gebruik gaan maken. En vanuit die ervaring heeft Arthur gisteren zijn SqEME-kwalificatie verkregen. Teun Hardjono gaf – als voorzitter van de kwalificatiecommissie – bij de uitreiking aan: “Arthur gebruikt SqEME wellicht niet altijd helemaal naar de letter van de methodiek, maar geeft er blijk van te begrijpen waar het bij procesmanagement écht om gaat en daar SqEME goed bij in te zetten.”

Tevreden afsluiting van het Impart-project

De afgelopen maanden hebben wij zorg gedragen voor de her-inrichting van de werkprocessen bij de Gemeente Nieuwegein. Dit binnen het kader van de invoering van de participatieladder onder de noemer van het zogenaamde Impart-project.

Op de afsluitende overdracht van de procesinstructie meldt Wim Janssen, Adjunct Hoofd Werk & Inkomen het volgende:

“Enthousiast ben ik over de Sqeme methodiek voor de opzet van de werkprocessen. Het resultaat is tot nu toe een uitgewerkt werkproces waarin een aantal nieuwe en “slimme” onderdelen zijn opgenomen. Een resultaat dat voldoet aan de verwachtingen, wat betreft de efficiëntie en terugdringen van de administratieve lastendruk.”

Een compliment waar we trots op zijn om dat te mogen krijgen. Prachtig ook dat dit omvangrijke project zo succesvol is gebleken voor de gemeente Nieuwegein (waarbij gezegd mag worden dat ook vele anderen aan dit succes hebben bijgedragen!)

Procesverbetering Kredietbank Rotterdam

De Kredietbank Rotterdam helpt inwoners van Rotterdam die financiëel in de problemen zijn gekomen, om de zaken weer op de rails gezet te krijgen. De Kredietbank doet veel goed werk, maar de omstandigheden zijn altijd lastig. Een goede procesinrichting is belangrijk om de kwaliteit van he werk te kunnen borgen. In een eerder project heeft de Kredietbank met BrainShare gewerkt aan een helder ontwerp van het intakeproces. De verkregen inzichten moeten nu vertaald worden naar de praktijk. Belangrijk hierbij is dat maximaal gebruik gemaakt kan gaan worden van de mogelijkheden die in de gehele organisatie voorhanden zijn, om de dienstverlening goed ondersteund te krijgen. Medewerkers, maar vooral ook de klanten van de Kredietbank, gaan hier voordeel bij ervaren. Belangrijk is voor de komende periode dat verder gekeken wordt naar de effectiviteit van de producten die worden aangeboden. De Kredietbank heeft BrainShare gevraagd dit proces te begeleiden.

Inrichten klantprocessen tbv invoering participatiebudget gemeente Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein maakt de komende maanden werk van het doorvoeren van de vernieuwde wetgeving omtrent het participatiebudget. Participatie is belangrijk. Mensen moeten mee (kunnen) doen in de maatschappij. Het is goed dat de landelijke wetgeving een meer integrale aanpak mogelijk maakt. De invoering is echter een hele klus. Dat komt omdat er bijzondere eisen worden gesteld aan de verantwoording van de beschikbare financiële middelen, het om een doelgroep gaat waar vaak sprake is van meervoudige problematiek en waarbij dus meerdere betrokkenen bij de te organiseren dienstverlening een rol spelen.

Voor een goede uitvoering is het noodzakelijk dat de werkprocessen goed op elkaar worden afgestemd en dat maximaal gebruik wordt gemaakt van ondersteuningsmogelijkheden die beschikbaar zijn. De inrichting van de klantprocessen is cruciaal voor het slagen van het implementatietraject. BrainShare heeft de gemeente Nieuwegein eerder ondersteund bij de inrichting van de werkprocessen voor ondermeer Inburgering en Aanvragen levensonderhoud. Daarbij is gebruik gemaakt van de SqEME-methodiek voor procesmanagement. Op basis van de goede ervaringen in de samenwerking en het bereikte resultaat, zijn wij nu gevraagd om ten behoeve van de invoering van het participatiebudget zorg te dragen voor de inrichting en implementatie van de relevante klantprocessen.

Trainingsbijeenkomst voor interne auditoren Waterschap Peel en Maasvallei

Het Waterschap Peel en Maasvallei heeft ons gevraagd een bijeenkomst te faciliteren waarbij met interne auditoren een verdiepingsslag wordt gemaakt die bijdraagt aan de kwaliteits- en organisatieontwikkeling binnen het Waterschap.

Tijdens de workshop zullen de volgende thema’s aan bod gaan komen:

– Denken in processen:  Wat maakt een proces tot een proces? Op welke wijze kun je de overdracht tussen proces(stappen) onderling, vastleggen en vooral bestuurbaar maken?

– Essenties van verbeteren: Er zijn vier verschillende vormen van verbeteren mogelijk; we gaan kijken naar de essenties van deze verschillen en op zoek naar de waarde van het onderscheid hiertussen als gekeken wordt naar de eigen processen.

– Systeem vs. Leefwereld: Een valkuil bij kwaliteitsmanagement is dat de focus veel te veel komt te liggen bij het borgen van gemaakte afspraken, in plaats van op het borgen van het behalen van de doelstellingen die voor het functioneren van de organisatie feitelijk relevant zijn.

Essent B2B

Kwaliteitsaudits ISO 9001

Essent B2B voert jaarlijks een interne Kwaliteitsaudit uit, om op een vast punt in het jaar te bekijken in hoeverre de ambities t.a.v. continu verbeteren in de praktijk verwezenlijkt worden en waar nieuwe mogelijkheden liggen om de prestaties te verbeteren. BrainShare heeft deze audits een aantal opeenvolgende jaren begeleid en mede-uitgevoerd. Er is steeds nadrukkelijk gekozen voor een aanpak die dicht bij de beleving van de medewerkers en managers ligt. Op deze manier is bereikt dat inspirerende gesprekken gevoerd worden en tegelijkertijd getoetst wordt of aan de eisen van ISO 9001 wordt voldaan.

Artikel ‘Strategie en uitvoering in verbinding – Een afdeling komt tot keuzes’

Als Gerard Neeleman hoofd wordt van de Afdeling Bijzondere Onderzoeken (ABO) van de Rotterdamse Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe), krijgt hij al snel het gevoel dat er ‘meer in zit’. Hij vraagt Janco Duijs, adviseur bij BrainShare, om eens met hem mee te denken. Samen starten ze een boeiend traject. Wat begint als verbetering van een primair proces en het verhelpen van praktische belemmeringen, ontwikkelt zich tot een strategisch traject dat de prestaties van de afdeling naar een hoger niveau brengt, de afdeling een nieuwe plek in de organisatie geeft en tegelijkertijd voor alle betrokkenen leerzaam en inspirerend is. Dit artikel neemt u mee in hun verhaal.

Download het volledige artikel:

‘Strategie en uitvoering in verbinding – Een afdeling komt tot keuzes’ (.pdf-bestand, 614.93 kB)
Een casusbeschrijving van het toepassen van de Strategiekaart bij een onderdeel van de Sociale Dienst te Rotterdam

Email