Welkom op de website van BrainShare

BrainShare is een organisatieadviesbureau dat zich richt op het verbeteren van processen en samenwerkingen binnen organisaties en tussen organisaties en mensen onderling.

Wij vinden het belangrijk om oplossingen te zoeken die ertoe doen; die raken aan wat vanuit de organisatie feitelijk bereikt moet worden.


Graag nodigen wij u van harte uit op deze website te lezen over wie wij zijn, wat wij doen en waarom wij doen wat wij doen. En vooral nodigen wij u uit om te reageren en bij te dragen aan hetgeen wij met u willen delen.


BrainShare, aangenaam!

Ombudsman Rotterdam: “Dikke voldoende voor uitvoering Schulddienstverlening!”

Op het moment dat BrainShare werd gevraagd om de Kredietbank Rotterdam (KBR) te ondersteunen bij de (her)inrichting van de werkprocessen, lag er een rapport van de ombudsman, waarin nadrukkelijk werd aangetoond dat de KBR het werk onvoldoende voor elkaar had. Nu, ruim twee jaar later, heeft de Ombudsman opnieuw naar de KBR gekeken. De ombudsman stelt vast dat de KBR in staat is gebleken een volwaardige omslag te hebben kunnen maken. Vanuit BrainShare hebben wij dit gehele proces gefaciliteerd. Gepaste trots dus op het bereikte resultaat!

Invoering Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening succesvol

Per 1 juli 2012 is de nieuwe Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening (WGS) van kracht geworden. BrainShare ondersteunt de Kredietbank Rotterdam bij het doorvoeren van procesverbeteringen om het werk zo efficiënt én effectief mogelijk gedaan te krijgen. Bij de invoering van de WGS in Rotterdam hebben we mogen vaststellen dat de inrichting van de werkprocessen in belangrijke mate al voldoen aan wat de wetgever met de invoering van de WGS beoogt te bereiken: een goed werkende en bereikbare voorziening voor groepen mensen in de samenleving die als gevolg van een ontstane schuldenlast in een isolement dreigen te raken.

Feitelijk zou je kunnen zeggen dat het werkproces inhoudelijk helemaal geen aanpassing behoeft, voor die gevallen waarin de regie-functie van de schuldbemiddelaar succesvol opgepakt en uitgevoerd kan worden. Op het gebied van beleidsontwikkeling, termijnbewaking, systeemaanpassingen en opstellen van nieuwe beschikkingen was uiteraard wel genoeg te doen. En uiteraard voor de instructie van de medewerkers, zodat zij goed voorbereid waren op wat de nieuwe wet voor henzelf, klanten en ketenpartners betekent.

De afgelopen weken is een team bezig geweest om in enkele weken tijd de volledige vertaalslag te maken van de wetswijziging naar de operationele aspecten op de werkvloer. Een prachtige ervaring waarin vanuit BrainShare de structuur is aangereikt om alle verschillende activiteiten tijdig en aansluitend uitgevoerd te krijgen.

Arthur Duijzers verkrijgt SqEME-kwalificatie

Arthur Duijzers is sinds 2010 adviseur bij BrainShare. Al direct bij zijn eerste project werd hij geboeid door de snelheid waarmee effect kon worden bereikt door het toepassen van SqEME. Als vanzelfsprekend is Arthur bij zijn volgende projecten steeds meer van SqEME gebruik gaan maken. En vanuit die ervaring heeft Arthur gisteren zijn SqEME-kwalificatie verkregen. Teun Hardjono gaf – als voorzitter van de kwalificatiecommissie – bij de uitreiking aan: “Arthur gebruikt SqEME wellicht niet altijd helemaal naar de letter van de methodiek, maar geeft er blijk van te begrijpen waar het bij procesmanagement écht om gaat en daar SqEME goed bij in te zetten.”

Weblog Wouter: ‘De Weegschaal’

Wouter houdt een weblog bij, welke maandelijks gepubliceerd wordt in Sigma, het vakblad voor kwaliteitsmanagers.

De eerste publicatie in deze nieuwe cyclus gaat over ‘De weegschaal’. De weegschaal is een fragment uit het nieuwe boek waaraan Wouter momenteel werkt: De Mythe van Beheersbaarheid.

“… Er kwam bij mij het beeld op van zo’n ouderwetse weegschaal. Waarbij je aan beide kanten iets van gewicht plaatst. En ik zag hoe we op die weegschaal soms af-wegingen maken waarin we de voors en tegens van verschillende argumenten als een soort van ingrediënten op beide armen plaatsen. De vraag daarbij is dan steeds welke argumenten het zwaarste wegen en welke beslissing we dus moeten maken.”

BranShare begeleidt Staf Onderwijs -dagen Politieacademie

De staf onderwijs en afdeling examineren van de politieacademie draagt bij aan de bedoeling van de politieacademie zoals de politieacademie bijdraagt aan de bedoeling van de politie. Dit betekent dat alles wat de staf doet er uiteindelijk op gericht moet zijn om de inspirerende leeromgeving te creëren en het topinstituut te worden, waar de politieacademie voor staat. Daarbinnen heeft de staf onderwijs echter ook een soort eigen afgeleide bedoeling. Een eigen ankerpunt om datgene wat zij doet als een samenhangend geheel een logische plek in het geheel te geven. Een eigen referentiepunt – maar altijd dienstbaar aan het grotere geheel. Met de kaderleden vanuit de staf onderwijs en examineren zijn wij op zoek gegaan naar keuzes die gemaakt kunnen én moeten worden.

Tevreden afsluiting van het Impart-project

De afgelopen maanden hebben wij zorg gedragen voor de her-inrichting van de werkprocessen bij de Gemeente Nieuwegein. Dit binnen het kader van de invoering van de participatieladder onder de noemer van het zogenaamde Impart-project.

Op de afsluitende overdracht van de procesinstructie meldt Wim Janssen, Adjunct Hoofd Werk & Inkomen het volgende:

“Enthousiast ben ik over de Sqeme methodiek voor de opzet van de werkprocessen. Het resultaat is tot nu toe een uitgewerkt werkproces waarin een aantal nieuwe en “slimme” onderdelen zijn opgenomen. Een resultaat dat voldoet aan de verwachtingen, wat betreft de efficiëntie en terugdringen van de administratieve lastendruk.”

Een compliment waar we trots op zijn om dat te mogen krijgen. Prachtig ook dat dit omvangrijke project zo succesvol is gebleken voor de gemeente Nieuwegein (waarbij gezegd mag worden dat ook vele anderen aan dit succes hebben bijgedragen!)

Wij zijn er ook weer: Het 15e Nationaal Kwaliteitscongres op 19 mei 2011

Al meerdere jaren zijn wij aanwezig op het Nationaal Kwaliteitscongres. Ook dit jaar zijn wij er weer bij.

Wouter Hart zal een workshop verzorgen waarbij hij het thema de Mythe van Beheersbaarheid verder uit zal diepen. Inschrijven op zijn workshop is al niet meer mogelijk. Er wordt nog gekeken of extra ruimte gecreëerd kan worden. In het najaar zal er in ieder geval een trainingsdag gaan komen die geheel aan dit thema is geweest; als het niet lukt tijdens het kwaliteitscongres, dan kan dat later dus ook nog.

BrainShare zal dit jaar samen met SqEME de beursvloer bemannen. Met SqEME kijken we ook al jaren naar wat je kunt doen en laten om slim te organiseren.

Meer doen met minder is het thema van het kwaliteitscongres. Kwaliteit is  in iedere organisatie een ‘issue’. Omdat het belangrijk is; omdat het niet altijd de aandacht krijgt die het verdient; omdat het integraal deel uitmaakt van al het doen en laten; omdat het geld kost; omdat het waarde oplevert. Juist in deze tijd is het interessant om te kijken naar wat je kunt zien als je kijkt door de bril van de kwaliteitsmanager! Geïnteresseerd? Kijk op de website van het Nationaal Kwaliteitscongres.

Verbetering samenwerking gemeente ‘s-Hertogenbosch & Waterschap Aa en Maas

Gemeente en Waterschap hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om een goede balans te vinden om de ruimte goed te benutten. Voor het water, de natuur, voor het wonen, het werken, etc.  Echter, naast het gezamenlijke aspect hebben gemeente en waterschap natuurlijk ook hun eigen verantwoordelijkheden.  Een goede samenwerking tussen organisaties en medewerkers is hierbij vanzelfsprekend erg belangrijk.  Het loont om te kijken naar wat hierbij goed gaat en beter kan. BrainShare gaat een bijdrage leveren aan het versterken van de samenwerking tussen het waterschap en de gemeente. Hiertoe zal een workshop georganiseerd gaan worden, waarbij in kaart gebracht zal worden op elke wijze de verschillende belangen bij elkaar gebracht kunnen worden.

Samenwerking Zin in Werk

Vanuit BrainShare zal Wouter Hart vanaf 1 april aanstaande, voor ca. 2 dagen per week een belangrijke rol gaan vervullen bij het geven van  invulling aan de bedoeling van Zin in Werk.  ZIN is een bijzondere organisatie, die is gelegen op een bijzondere plek en die voort komt uit bijzondere gedachten. Alleen al vanuit deze kaders ervaren wij de samenwerking die wij nu aangaan als heel bijzonder. Bij ZIN gaat het om zingeving; wat dat betekent voor jezelf en voor je omgeving. Bij Zin in Werk gaat het om wat je in- en met je werk kunt bereiken als zingeving een belangrijke drijfveer is.

De bijdrage vanuit BrainShare zal erop gericht zijn om op en om de ontmoetingsplaats van Zin in Werk de goede dingen verder tot ontwikkeling te laten komen.

Implementatie-strategie-kaart voor Rijkswaterstaat

Bij Rijkswaterstaat staat kwaliteit hoog in het vaandel. Het is belangrijk dat werken goed worden uitgevoerd en dat effeciënt en effectief wordt omgegaan met de middelen die worden besteed. Eén van de activiteiten waarin dit streven naar kwaliteit zichtbaar gemaakt wordt, is het programma Professionaliseren Werkwijze. Tijdens een drietal workshops heeft BrainShare richting gegeven aan de wijze waarop dit programma verankerd kan worden in de Rijkswaterstaat-organisatie en is gekeken naar de samenhang met andere lopende programma’s, die zich vooral richten op de primaire processen. Op basis van het concept van de strategiekaart is bij de afsluitende workshop een implementatiestrategie uitgewerkt.

Interessant hierbij is dat inzichtelijk is gemaakt op welke wijze de verschillende actoren in het proces op hun handelen gestuurd moeten worden, zodat belangrijke randvoorwaarden voor succes effectief worden ingevuld.